හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

Ello sir‍♀️‍♀️I'm Rithu19 yearsI'm very clean and friendly service one hour 7000 with luxury rooms‍♀️‍♀️‍♀️0765867194 genuine customers contact me07658671940765867194
Hi am kushi Im in wellawaththa Doing service with condems One hour one time 7000 Private luxury appartmen Parking available no anl..no visit....dont bargain for the price this is the ...... Read More
Hi am kushi Im in wellawaththa Doing service with condems One hour one time 7000 Private luxury appartmen Parking available no anl..no visit....dont bargain for the price this is the ...... Read More
Hi guys Im vinu26 years old Now Im in bambalapitiya Im doing full service with safetyNo a.n.a.l please This is my private ac apartment 100%safety place im living aloneIm very clean and healthy ...... Read More
Hii sirI'm Teesha28 yearI'm very kind and lovely girl‍♀️‍♀️‍♀️full service and massage one hour one time 6000 with luxury roomno a.n.l‍♀️‍♀️genuine customers pls contact ...... Read More
Hi, l am Ishara from wellawattha these my real photo (100%) my age 23, year old full service 6000/=only genuine castomers call my namber 0778996689 appointment on 10.30am to 11.30pm (no a/n/a/l no ...... Read More
Hello' Hy gentlemen Im funny girl in Sl My name Shenulya 21 years old ( 100% real age ) This picture is 100% real dont worry about that come and see my face and figure Now Im staying ...... Read More
Hai I am Nisha25 yrsI'm doing full service30mint_____(7000rs) 1hr_______10000 rsNo____ a.n.lNo visitingPrivate apartment in wellawatta parking availableIts a different enjoyment feeling ...... Read More
I'm Nadee Age 28 nice looking ladyVery friendly 5000 without roomNo night no ana.lVisit okPlease call me genuine customer Today working wallawatta Bambalapitiya kollupitiya Thanks
Hi l am (shenu) I do full service at wellawaththa️️️️ my charges 1hour 1shot (7000)✔✔ With room️ This is My real photo No (a.n.a.l) No (lip kis) With (condom) With ...... Read More
Good evening sir...... . I am Shashi.... This is my real figure. Am very friendly, clean and white colour girl. My age is 23 years old. {Unmarried} My height is 5.2 feet.I will give my full service ...... Read More
Hi l am (dilu)Today i am wellawaththaBong full service (5000)✔✔With roomMy real photoNo a.n.a.lNo lip kisWith (condom)✔✔Parking availableAge 26Vip castomers cl mePo ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!