හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

Hi, I am NethuI am 25 years old nice girlFrom Katunayaka, AdiambalamaI am very clean, funny & friendly girlNo /an/al, no visitMy charges 5500/-only (With Room) One Shot OnlyPlease call me ...... Read More
0766039249 I'm 24 1 hour 1 time ( 4000/= room 1200 ) call me Nice Day! Ok 8.30 am 9.30 pm⏰
Fake profile
P   1 month ago   Personal Ads   Katunayaka
Diffrent photos with diffrent mobile nos , this is fake profile details ,comming ugly lady with hurry & urgent money collectorHi, i’m Dinusha‍♀️... am 25years old..From Katunayaka, ...... Read More
Hi, I am TinaI am 25 years old nice girlFrom Katunayaka, AdiambalamaI am very clean, funny & friendly girlNo /an/al, no visitMy charges 5500/-only (With Room) One Shot OnlyPlease call me ...... Read More
Hi friands.I m subaa . 28 years old 1 hours 1 time 5200/= with room Today available 9.00 am to 5.00 pmPlease dont time waste this is 100% my real photo(no a/n/a/l. no night .no visit)vip ...... Read More
Hi, I am Dinusha I am 25 years old nice girlFrom Katunayaka, AdiambalamaI am very clean, funny & friendly girlNo /an/al, no visitMy charges 5500/-only (With Room) One Shot OnlyPlease call me ...... Read More
Hi, I am Dinusha I am 25 years old nice girlFrom Katunayaka, AdiambalamaI am very clean, funny & friendly girlNo /an/al, no visitMy charges 5500/-only (With Room)Please call me genuine guys ...... Read More
HI friends i'am subashi22 years old FULL serviceI'm good healthy and very clean garl1 hour 1 time for ( with room ) 6000/= rupiss(no A N A L NO VISIT)Now I'm saying katunayakaThis one is 100% my real ...... Read More
0783013385 I'm 23 1 hour 1 time ( 3500/= room 1200 ) call me Nice Day! Ok 8.30 am 5.30 pm
Hi im dinusha Im 25 years old From katunayaka ,adiambalama Im clean and funny girl My chagers 5500/-only No /an/al, no visit one hour and one shot This is my real pic ‍❤️‍Please ...... Read More
Hotel and home visit..We have goodn experience .Vist aney place ..nice feeeeeing treatment ..Call jest now .treatment .Massage .Oil treatment.Ayurvedic msubish.Call me 0710604616

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!