හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

WE OFFER FULL BODY MASSAGE ,FOOT MASSAGE BODY TO BODY MASSAGE, FULL SERVICE and other all packages NEW STAFF. GOOD RATES ENTRANCE Rs.1200 ,Parking Available call now 0768346564 - 0788437049
New young Therapists arrived today!!!If you are looking for a genuine Full Body Massage, here we are ready to give you a unforgettable experience with lot of relaxations. Once visit us & feel the ...... Read More
WE OFFER FULL BODY MASSAGE ,FOOT MASSAGE BODY TO BODY MASSAGE, FULL SERVICE and other all packages NEW STAFF. GOOD RATES ENTRANCE Rs.1200 ,Parking Available call now 0768346564
WE OFFER FULL BODY MASSAGE ,FOOT MASSAGE BODY TO BODY MASSAGE, FULL SERVICE and other all packages NEW STAFF. GOOD RATES ENTRANCE Rs.1200 ,Parking Available call now 0768346564
WE OFFER FULL BODY MASSAGE ,FOOT MASSAGE BODY TO BODY MASSAGE, FULL SERVICE and other all packages NEW STAFF වයස අවු : 21 සිට 40 දක්වා තෙරපිවරියන් ...... Read More
WE OFFER FULL BODY MASSAGE ,FOOT MASSAGE BODY TO BODY MASSAGE, FULL SERVICE and other all packages NEW STAFF GOOD RATES ENTRANCE Rs.1200 ,Parking Available call now 0768346564
Body to Body & full *) Body to Body massage ,Rs/=*) feeling massage *)girl selection*)Ladies treatment*) Head massages*) Happy massage *) Happy endings*) Foot massage *) Oil treatments ...... Read More
) Body to Body massage & full ,Rs/=*) feeling massage contact 0767121249 b to b ෆන් *) VIP costamar only *) Vip room *) pakin avelabal *) full body tretmants *)Ladies treatment*) Head ...... Read More
WE OFFER FULL BODY MASSAGE. FOOT MASSAGE. HEAD MASSAGE. AND B TO B/ FULL SERVICE .WE HAVE ALL PACKAGES. WE HAVE NEW STAFF. ENTRANCE Rs.1200/= CLEAN PLACE. PARKING AVAILABLE. PLEASE CALL NOW ...... Read More
WE OFFER FULL BODY MASSAGE. FOOT MASSAGE. HEAD MASSAGE. AND B TO B/ FULL SERVICE .WE HAVE ALL PACKAGES. WE HAVE NEW STAFF. ENTRANCE Rs.1200/= CLEAN PLACE. PARKING AVAILABLE. PLEASE CALL NOW ...... Read More
WE OFFER FULL BODY MASSAGE. FOOT MASSAGE. HEAD MASSAGE. AND B TO B FULL serves MASSAGE .WE HAVE ALL PACKAGES. WE HAVE NEW STAFF. ONE OURS 1200 RS. CLEAN PLACE. PARKING AVAILABLE. PLEASE CALL NOW ...... Read More
WE OFFER FULL BODY MASSAGE. FOOT MASSAGE. HEAD MASSAGE. AND B TO B FULL serves MASSAGE .WE HAVE ALL PACKAGES. WE HAVE NEW STAFF. ONE OURS 1200 RS. CLEAN PLACE. PARKING AVAILABLE. PLEASE CALL NOW ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!