හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

Shaving
P   5 days ago   Massage and Spa   Negombo
I am doing Shaving & Removing your unwanted hair. (male , Female ) Brazilian and also whole body also undertaking . Can visit your place (negombo , Gampaha area). Please call 0712814144. Charges ...... Read More
5.8 height I can speak English sinhala tamil Recently I do this jobI can give to best experience Around Negombo areaMassage, licking, and full servicePrivacy is protected and 100% guarantee on ...... Read More
Hi i am a young businessman looking a young active girl for my business you can enjoy in freetime i can arenge free accomodation need support to my business freetim you wil hav any happyness you need ...... Read More
I am well experience terapist and can give genuine practical lessens for massage terapist. Can not give certificate. If you need can arrange jobs in spa too. Call and get appointment tp 0712814144
Hello' Hy gentlemen Im funny girls in sl My name Rithu 19 years old ( 100% real age ) This picture is 100% real dont worry about that Now Im staying negombo Im doing full service (with ...... Read More
Im 34, good looking male with a decent character.since i have submissive fantacies, i like to invite ladies who has similar desires and dominant nature.i would like to be your slave...I would do..* ...... Read More
Hi I'm hansi 27 years old. This is my 100% real picture. Full service 6000/= only with room at katunayakaI'm very fiendly and funny girl.I'm very clean and proffessional girl.. Genuine ...... Read More
Searching Good Girl
P   1 month ago   Personal Ads   Negombo
Im 40y ,5.7 h fair colour man educated and very clean would like to make Relationship with woman who like to enioy with fun. Close to negambo area .Age never mind but should very clean and
HI friends i'am subashi22 years old FULL serviceI'm good healthy and very clean garl1 hour 1 time for ( with room ) 6000/= rupiss(no A N A L NO VISIT)Now I'm saying katunayakaThis one is 100% ...... Read More
Hi gentlemenI'm dewmi 27 years old. This is my 100% real picture. Full service 5 200/= only with room at katunayakaI'm very fiendly and funny girl.I'm very clean and proffessional girl.. ...... Read More
Hello' Hy gentlemen Im stay negombo My Name Manisha 19 years old (100% real age ) Im doing full service (with condom)Condition safety No a.n.a.l please today special package 1 hours 1 ...... Read More
Hello' Hy gentlemen Im stay KatunayaMy Name Nimmi28 years old (100% real age ) Im doing full service (with condom )Condition safety No a.n.a.l please today special package 1 hours 1 time ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!