හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

COLOMBO
P   1 day ago   Personal Ads   Nugegoda
Good servise.
Spa
P   2 days ago   Massage and Spa   Nugegoda
We offer b to b, full service, full body treatment.Entrance rs.1000/=Nawala rd, nugegoda.( Back to dinapala building)0756632384
I do full service at nugegoda ️️️️my charges 1hour 1shot (7000)✔✔ With room️ 2shot (12000) with room.✌️This is My real photoNo (a.n.a.l)With (condom)With out visitParking ...... Read More
Today only19years* real age for meBody type- hight-5'.3'Wight -54kg❤Flexn - normal white ❤Hear - black Brest size - 32Hip - 30Languages - sinhalaServes type-full servesConditions - with ...... Read More
I'm Imeshi. 24 year old Nice looking lady One hour one time 5000 with room. 12000 for night. No A.nal No Visit No massage Thanks for all Cotact 075327223307532722330753272233
Hi I am amayaAge 24Full sarvice 10000 /=NO anel no visitingIt is my riyal pic nugegoda my prv apartmant.
Hellow...,I'm Pabasara ,28yrs old.fair and pretty genuine girl as well from Nugegoda.I am providing my service for local and foreign people.Clean safe and friendly service for you..These charges are ...... Read More
Hi, l am nethu from malambe these my real photo (100%) my age 21 year old full service 6000/=only genuine castomers call sandun 0753503273 appointment on now ok (no a/n/a/l no vist)Call sandun ...... Read More
HI DEAR CUSTOMER SOME GUY CHEATING CUSTOMER I.AM NOT LIKE THAT CONTACT AMELA THIS IS MY REAL AND REAL PIC IF NOT YOU CAN GET FREE SEX i.am given best service for you i.am NEMASHI 28 years old doing ...... Read More
I do full service at nugegoda ️️️️ my charges 1hour 1shot (7000)✔✔ With room️ 2shot (12000) with room.✌️ This is My real photo No (a.n.a.l) With (condom)With out ...... Read More
ALL-ROUND SERVICE FOR LADIES ,GENTS AND CUPELHi Guys Am young Fair color 5’ 6” Feet height good looking 26 Years old English /Sinhala speaking Decent, Healthy, Strong and fit educated ...... Read More
HI DEAR CUSTOMER SOME GUY CHEATING CUSTOMER I.AM NOT LIKE THAT CONTACT AMELA THIS IS MY REAL AND REAL PIC IF NOT YOU CAN GET FREE SEX i.am given best service for you i.am NEMASHI 28 years old doing ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!