හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

හොදම ස්විස් එක දෙන කෙල්ලො සහ එ කෙල්ලොන්ගෙ විස්තර කතා කරන්න, සල්ලි විතරක් බලන්නෙ නැතුව, සැප හොදට දෙන කෙල්ලො ගැන කතා කරන්න චැට් එකට සෙට් වෙන්න. මෙතන Click කරන්න

I'm kawsi Age 25 nice looking ladyVery friendly 6000 without roomNo night no ana.lVisit okPlease call me genuine customer Today working kiribathgoda Thanks
Wattala 0766039249 l'm 23 1 hour 1 time ( 6000 room eka ) call me 8.00 am 7.00 pm ⏰
19years* real age for meBody type- hight-5'.3'Wight -54kg❤Flexn - normal white ❤Hear - black Brest size - 32Hip - 30Languages - sinhalaServes type-full servesConditions - with safty, no a. N. A. ...... Read More
Wattala salon and spa Full body massage Full body waxing Full body scurb Facial Padiqre Praivet place wax Male to male 0771046369
Hi My name Roja I am tamil girl Location - Waththata hunupitiyaMy charges- 10000/1hour (with room)Only massage 20m - 5000/=Age 26Service type - (full service )Canditions- (with safty ,no ...... Read More
Hii i'm nethu.i'm 30 years old from seeduwa.07683615050775849682 ( OK A N A L ) 5000 with room 7000Lip kiss ok
Full body massage male to male .Full body waxing Full body scurb FacialPadiqre Wattala salon Male tharapiat only 0771046369
I'am mashi19years old FULL serviceI'm good healthy and very clean garl1 hour 1 time 6000/= (no A N A L )Locations wattla,nugegoda,kohuwala,bambalapitiya,mountlavinia.This one is 100% my real ...... Read More
I'm dinelka I'm 22 year old young clean girlDoing body to body massageFull body massage Feeling massageBody scrubStrictly no full serviceNo S/E/XRead the and and callI don't have placeVisit ...... Read More
'm නෙතු. I'm very friendly and sexy baby. I'm here to provide my best service. I'm ready to do cuple service too. I'm not clock watcher. If you want deferent fund come to me. Pl call me. ...... Read More
Hi sir I'm Amanda 21years old. I have a full service with special feeling for 7500.work time 10am-10pm parking hideli and VIP place this is my 100'/'real 6 photos verry funny friendly and nice ...... Read More
I am zee live in waththalaRial pic plz cl genuine costumer only I can visit ur placeFull service 10000/

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!