අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
සියලුම මේසන් වැඩ , නව නිවාස ඉදිකිරීම , පරන නිවස අලුත්වැඩියා කිරීම , පරන ...... Read More
Im a 26 years old guy working at an executive level. Privacy and discreetness is quite important when it comes to these services and i can assure that it will he guaranteed. I wont be charging any ...... Read More
I'm a 30 year old very clean and handsome guy..women who need sexual pleasure around colombo can wtzapp me..low charges..100%.fully secret guaranteed...i will send photos after contacting me..will ...... Read More
Massage
P   1 month ago   Massage and Spa   Galle
Home visit and hotel visit , pudgalathwaya surakimi ayakirimak Nathan,nomile
Looking gm
P   1 month ago   Massage and Spa   Vavuniya
Bye I'm boy a she girls lover😘💔 sexy not kiss yes come call me 0760437602 boy my says Whatsapp call video m or f?Thank you Hi
Needs job
P   2 months ago   Massage and Spa   Kurunegala
Dear .. I needs god job for villa,bungalow or home .looking higher salary .Call genuine only094 (0 ) [email protected]
Dear.. I needs good job ,good salary ..home or hotel ,bungalow .. genuine only.. 94 (0)[email protected]
Happy Sinhala & Hindu New Year Dear Ladies & Couples,Good in, English , Sinhala speaking, clean and safe professional guy who after being trained in the art of massages for females, Full-Body ...... Read More
Good in, English , Sinhala speaking, clean and safe professional guy who after being trained in the art of massages for females, Full-Body massage, Stress relaxation massage, Head & Foot massage, ...... Read More
Good in, English , Sinhala speaking, clean and safe professional guy who after being trained in the art of massages for females, Full-Body massage, Stress relaxation massage, Head & Foot massage, ...... Read More
Www.vipladiesmassage.com
Wish you Happy New Year

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!