අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
I'm modle aged healthy clean good looking educated man from gampaha district and employed as a executive looking for a good lady partner for a occasional private and very confidential ...... Read More
⛔මට 28 යිමට සල්ලි වලින්නම් වැඩක් නෑහොදට කාලා බීලා ෆන් එකක් ගන්න කැමති කෙනෙක් ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!