අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
Name - Nethmiage - 20Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - RS :4000 without room per 1 hour/one shot full service.(no visit and genuine costumers only)
Hi.tharu age 18Rs4000 0ne hours one timeNo visit No ana/l No nightPlease contact genuine customer This is my number 0701403579
.hi. hanwalle Full service one hour one shot.... Rs. 4000...age....18...col me ....ruwan...contact..... . 0701403998 .....
Name - Saduage - 23.Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - 4000 per 1 hour/one shot full service
Hi ....kaduwela age 18,19doing full service one hour one shot One girl Rs 3000Rom change Rs 1200Contact Shan he is my friend 0701403579
Hi kaduwela ...Age 19 room akatath ekka 4000 one shot one time contact 0701403998
Hi..sir Binu Age 18doing full service one hour one time RS 3000Room charge Rs 1200No nigh No visit No a/nal මොහු මගේ මිතුරෙක් වුණු අතර ...... Read More
Name - Sachini.age - 22.Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - 4000 per 1 hour/one shot full service
Name - Ruwan.age - 23.Contact no - 0761565497.place - kaduwela.price - 4000 per 1 hour/one shot full service
Hi ,kaduwala.....Age....18...I'm doing full service one hour one time My charge rs... 4000with roomNo visit No a/nal No nightContact ....tharu....0701403998
Address: 457/2/, 139/1 Kandy Rd, Kelaniya 11600

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!