අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
අද සිට නැවත ඔබට මෙම වෙබ් අඩවියෙ නොමිලේ දැන්වීම් පලකිරීමට හැකියාව ඇත.
Nice looking ladiy. age 34. Full service .5000/=with room. one hour.2 times. Genuine customers call me . Nugegoda area.Jennifer 0712135673
Hi....................Am...................Ranu.......36......... years old. Am doing full service and A/N/A/L/ok , one hour , 2 time , with rooms ,5000/=. Am very nice friendly ,funnly girl. have ...... Read More
Hi l am nisha Today l am wellawaththaDoing full service (8000)With roomMy real photoNo (a.n.a.l)No (lip kis)With (condom)Parking availableAge 23 slim bodyVip castomars cl mePo ...... Read More
Home visit, hotel visit threesome, group, partyHi im samadi my real photo age 23 nice girl full service Rate (6000 ) + One hour one time onlyAvailable VlP customers Are welcome
Hi... Am Jaquelina Rose. Am 23 years old. I have really nice, slim body. Really nice one.Fashionable girl. ✌ Am a model, working girl and doing this as a part time thing only. Am doing professional ...... Read More
Jesika in Colombo
P   1 year ago   Personal Ads   Colombo
Hello! I am jesika young with a workout body and an angelic face.The perfect choice for gentlemen who appreciate the best things in life. i am the girl from the pictures!!! I provide professional ...... Read More
G strings for womenRs 650 only
My full body massage service is very genuine and its for all gentlemens who needs a good massage and good end. Please see below details for rates and further details. ** Full Body Aurvedic massage ...... Read More
Wellcome gentsName- I'm nishiMy Charges 7000=/one hour wellawaththaAge. - 24 yearsLanwage - sinhala & English Serves type-full serves with room drankan person allowedParking ...... Read More
I am nisha my age 29, my really pic and my personal phone number 0765909968. call me now genuine costumes only come to my place good place. I am waiting for apartment kollupitiya
Only for ladies 100% ayurveda oil massage
මම nisha පුංචි කෙල්ලන් නොදෙන සැපක් අවුරුදු 35 ක මම දෙනවා ෆුල් බොඩි massage and service 6000 one time ...... Read More

Post Free Personal Ads

It's easier than you think !
Start Now!